OBAVEŠTENJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA POTROŠAČA

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.vamalgrupa.com smatra prodajom na daljinu.
U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi, na mail koji je ostavljen prilikom kupovine, kupcu dostavi:

  • Izjava za odustanak od ugovora
  •  Pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
  •  Primerak ugovora o prodaji/računa potpisanog od strane prodavca.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Prodavac je dužan Potrošača (kupca) upoznati o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe. Prodavac će Potrošaču predati uputstvo za upotrebu. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuce umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

• nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

• ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

• opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;

• otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca. Nesrazmerno opterećenje za Prodavca, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

• vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

• značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

• da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu nadoknadi svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača,

predpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

Prodavac se obaveštava da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućim ambalažom tj. kompletna kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servisu, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućnosti neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji i fiskalnom računu (ili slip) kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca.

Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara.

Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvod artikla, oznaka modela itd unose se u za to predviden obrazac (revers). Prodavac se obaveštava da Potrošaču obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Potrošač prilikom predaje proizvoda za servis. Potrošač može poslati prodavcu uređaj kurirskom službom angažovanom od prodavca i kao dokaz o predaji istog imaće dokument od prevoznika a po prijemu i pregledu uređaja dobiće broj reklamacije (broj reversa) sms porukom i revers na adresu e-pošte. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda sa reklamacije potpiše ovlašćenom licu (kurirskoj službi) prijem uređaja.

Sva roba koja se šalje na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisano zapakovana u odgovarajuću ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeta sa strane Prodavca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastaju u toku transporta na ili sa adresa Potrošača. Ako je utvrđeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavac ne odgovara, Prodavac u slučaju povrata novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajnih cena, već će biti umanjen za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznos umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca (serviseri).