Garancije

Garancije za akumulatore srednje klase Scorpion, Tesla, VP Power. I za akumulatore više klase VP Maximus,VP Maximus Asia, VP Vision AGM, Akom, Akom EFB, Akom Asia EFB, Reaktor, Ultimatum AGM.

GARANCIJE AKUMULATORA

TERETNI - SVIH BRENDOVA

VP POWER - PUTNIČKI

AKUMULATORI TESLA - PUTNIČKI

MAXIMUS ASIA/AKOM ASIA

MAXIMUS,VP VISION, AKOM - PUTNIČKI

AKOM EFB REAKTOR PUTNIČKI

ULTIMATUM - PUTNIČKI

Garancije akumulatora – Sigurnosne napomene:

-U blizini akumulatora je zabranjeno varničenje, upotreba otvorenog plamena kao i tinjajućih predmeta zbog prisustva jako eksplozivnog gasa (vodonika).
-Elektrolit akumulatora je razredena sumporna kiselina. Ako slučajno dođe u dodir sa očima morate ih nekoliko minuta ispirati lagano mlazom vode i nakon toga se odmah obraite lekaru.
U slučaju dodira sa kožom ili odećom ispirati pod mlazom vode 15 min.

Akumulatori koji nisu osnov reklamacije:

– Akumulator koji je donet u servis sa gustinom manjom od 1,20 gr/cm3, I zaleđenom jednom ili više ćelija, nije predmet reklamacije i ne ostvaruje garancije jer je došlo do dubokog pražnjenja I trajnog oštećenja ćelije – ćelija.
– Akumulatori bez garancije/ garantnog lista i računa o kupovini, sa garantnim listom koji nije uredno ropunjen i overen ili je prepravljen.
– Akumulatori koji su mehanički oštećeni, kod kojih su vršene popravke ili prergavke.
– Akumulatori koji su prepunjavani -vidno nedostatak elektrolita (gornji deo separator suv) i promena boje čerova i boje elektrolita.
– Akumulatori koji su nedovoljno punjeni (paron stanja mirovanja ispod 12,3V i gustina elektro-lita niža u svih 6 ćelija od 1,21gr/cm3.
– Akumulatori koji su primljeni u segvis sa početnim naronom ispod 10,5V i pri tome gustina elektrolita je manja od 1,18gr/sm3 u svim ćelijama. Tada je akumulator ušao u režim dubokog pražnjenja i nije predmet reklamacije, pa serviser može pokušati dopunu uz odgovornost kupca.
– Akumulatori u koje je dolivana neodgovarajuća tečnost (može se doliti samo destilovana voda).
– Kod putničkog programa dolivati maksimum 1 cm preko ploča.
– Kod teretnog programa dolivati maksimum 3 cm rreko ploča.
– Akumulatori kod kojih je nestručnim rukovanjem došlo do oštećenja, varnіčenja i topljenja polnih izvoda, eksplozija ili zapalenja akumulatora.
– Akumulatori koji su primljeni u servis sa deformacijama polnih izvoda kao I deformacijama kutije sa bočnih strana. Što znači da je akumulator stajao dugo u ispražnjenom stanju pa je došio do dubinske sulfatizacije i ekspanzije ploča u ćelijama. A time i verovatnoća da je došlo do čupanja ploča i mostova i delimičnog prekida strujnog kruga i kratkog spoja.– Akumulator koji je korišćen na vozilu a koji po uputstvu proizvođača vozila ne odgovara tom vozilu (postavljen manji akumulator nego što treba po kapacitetu i udarnoj snazi, struja hladnog starta)
-Akumulatori kod kojih je došlo do rovećane istrošeposti, u teškim uslovima rada na vozilma; jako stari automobill; taxi vozila; kamioni; autobusi; (gde usled dugih i čestih startovanja dolazi do preopterećenja, pregrevanja, gubitka dela elektrolita, skrunjenja aktivnog materjala, samim tim do trajnog i nerorgavljivog oštećenja akumulatora).

OVLASCENI SERVIS U SVIM OVIM SLUCAJEVIMA MOZE ROKUŠATI DA ISPRAVI GREŠKU STEČENU U EKSPLOATACIJI, PRI ČEMU IMA PRAVO DA NAPLATI USLUGU PO VAŽEĆEM CENOVNIKU. U SVIM OVIM SLUČAJEVIMA NE PRIHVATA SE REKLAMACIJA I NE VAŽE GARANCIJE!
(ukoliko dođe do otklanjanja greške ne može se utvrditi kolika je trajna oštećenja akumulator stekao).

Uputstvo za upotrebu akumulatora (Scorpion, Tesla, VP Power, VP Maximus,VP Maximus Asia, VP Vision AGM,Akom, Akom EFB, Akom Asia EFB, Reaktor, Ultimatum AGM )

-Za optimalan rad akumulatora, preporuka proizvođača automobila i proizvođača akumulatora, prvenstveno teretnih je sledeća:
1) Na vozilima gde rostoje 2 akumulatora, obavezno menjati mesta istih na svakih 6 meseci. Ovo je iz razloga ravnomermog trošenja i punjenja akumulatora, tako da akumulator koji je bio do + kabla, sada (nakon 6 meseci) se postavlja na mesto do – kabla. U suprotnom doći će do preuranjenog oštećenja i prestanka rada akumulatora.

2) kada se na vozilu,koja koriste 2 akumulatora,koja su povezana na 12V ili 24V,vrši zamena akumulatora novim akumulatorom,preporučuje se i trebalo bi biti obavezno,da se zamene oba akumulatora.
U suprotnom,ako se promeni samo 1 akumulator,može doći do problema sa starijim akurmulatorom, koji je delimično istrošen i ubrzo će rrestati sa radom.

Pri startovanju motora,verglanje se sme izvoditi u trajanju od maksimalno 8 sekundi.
U suprotnom može doći do oštećenja ploča u akumulatoru,krunjenja paste sa ploča,što dovodi do takozvane pojave “mutnog elektrolita” što za posledicu ima trajno oštećenje akumulatora.
Vremenski razmak izmedu verglanja mora biti 1 minut,kako bi se akumulatorska kiselina uratila u ploče i kako bi se omogućili nesmetani uslovi za ponovno paljenje motora, bez posledica koje mogu izazvati trajno oštećenje akumulatora.

-U vozilo ugraditi akumulator koji odgovara tom vozilu (ro kapacitetu i udarnoj snazi, struje hladnog starta) ro uputstvu proizvođača vozila.

 – Akumulator uvek mora biti čist i suv, a polni izvodi uvek moraju biti premazani tankim slojem bezkiselinskog vazelina, ili nekom drugom odgovarajućom zaštitom od korozije.

– Akumulator mora uvek biti pravilno priključen (rozitivan priključak na pozitivan pol, a negativan priključak na negativan pol)

-Pri kupovini, a pre ugradnje novog akumulatora preroručujemo kontrolu napona punjenja sistema u vozilu.
MORA BITI: 13.8 V do 14.1 V – Scorpion;
                  13.9 V do 14.4 V – Tesla; VP Power;
                  14.2 V do 14.7 V – VP Maximus; VP Maximus Asia; Akom; Reaktor;
                  14.2 V do 14.9 V – VP Vision; Ultimatum
                  14.1 V do 14.6 V – Akom Asia EFB; Akom EFB
(Savetujemo Vam da ovu kontrolu ponavljate tromesečno)

-Pre demontaže starog akumulatora sa vozila pgoveriti da li na vozilu postoje kodirani uredaji sa stalnim napajanjem, ukoliko postoje, demontažu starog i montažu novog akumulatora obavezno prepustite stručnom licu. Ako nema uređaja sa stalnim napajanjem redosled montaže je sledeći:

-Obavezno isključiti sve potrošače, ra demontirajte stari akumulator iz vozila.

-Novi akumulator ubacite u predviđeno ležište i obavezno ga mehanički učvrstite, (da usled vibracіja ne bi došlo do trajnog oštećenja akumulatora)

-Proveriti kleme na vozilu, iste mogaju biti cele i besprekorno čiste (ro potrebi zemeniti, očistiti i namazati tankim slojem bezkiselinskog vazelina)

-Pravilno priključiti: pozitivan kabel na pozitivan polni izvod, a masu (negativni kabel) prikljuciti na negativan pol akumulatora i pažljivo stegnuti kleme

-Naročitu pažnju obratite na kontakt mase sa šasijom vozila, jer loša (pletenica) masa može biti uzrok nepravilne dopune akumulatora, čak može izazvati i zapalenje instalacije). -Uskladišten i napunjen akumulator treba kontrolisati najmanje svakih šest meseci i po potrebi dopuniti. -Ispražnjeni akumulator u toku eksploatacije treba dopuniti najkasnije u roku od 48 časova jer će sigurno doći do nepopravljivih oštećenja.

-Ispražnjene akumulatore otvorenog sistema možete puniti u privatnoj gežiji, obratite pažnju da temperatura punjenja ne pređe 55°s. Ako do toga dođe, prekinuti punjenje, smanjiti jačinu struje punjenja za 50% do postizanja gustine elektrolita 1,28gr/cm3.
Ako punjenje nije uspelo znači da je akumulator ušao u režim dubokog pražnjenja, ili postoji fabrička greška pa Vas molimo da se što hitnije obratite nekom od ovlašćenih servisa.

 PRI KUPOVINI, A PRE UGRADNJE OBAVEZNO PROČITATI SADRŽAJ GARANTNOG LISTA. KAKO BI SE UPOZNALI SA NAČINOM RUKOVANJA, MERAMA ZAŠTITE, KAO I VAŠIM PRAVOM I POSTUPKOM U SLUČAJU RESAVANJA REKLAMACIJE

Ako posle tri pokušaja motor ne može da se pokrene, proverite sisteme paljenja i sistem dotoka goriva. Akumulator koji je ispražnjen u toku pokušaja pokretanja motora treba što pre napuniti u zatvorenom prostoru. Čuvanje duboko ispgažnjenog akumulatora duže od 2 do 3 dana nije dozvoljeno, rošto će se zbog toga znatno smanjiti efikasnost akumulatora, vreme rada i gok trajanja.